Ochrana osobných údajov

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1.Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Mammon Trade s.r.o., so sídlom 900, 925 84 Vlčany, IČO: 50215191, DIČ: 2120221169, IČ DPH: SK2120221169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37239/T.

2. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať
 2. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivíru, SSL protokol).
 4. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.
 5. V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.
 6. Osobné údaje bude spoločnosť Mammon Trade s.r.o. spracúvať aizovane aj manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru apod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.
 7. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

• údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského účtu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 5 rokov od objednania tovaru alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie;

3. Vaše práva

 1. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
 • a) účele spracúvania osobných údajov,
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • h) existencii aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii.

3. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

4. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilovanie

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.
 2. Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.
 3. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.

5. Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané na nasledujúce účely,  pri každej dotknutej osobe (subjekte) však iba na účely, pre ktoré existuje právny dôvod spracovania.

5.1. Súťaže

Marketingové akcie, resp. súťaže sú akcie na vykonávanie priameho marketingu na propagáciu Mammon Trade s.r.o., vrátane zasielania informácií o ponuke Mammon Trade s.r.o., organizácií súťaží a pod. Podstata každej marketingovej akcie je podrobne vysvetlená v pravidlách k danej akcii s tým, že účelom spracovania osobných údajov je vedenie danej marketingovej akcie zahŕňajúcej zaradenie do databázy pre danú akciu, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, zasielanie súvisiacich informácií, a to všetkými prostriedkami vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby (subjektu).

5.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Na účely realizácie objednávky dotknutej osoby spracúva spoločnosť Mammon Trade s.r.o. osobné údaje tak, aby došlo k riadnemu plneniu uzavretej kúpnej zmluvy. Účel zahŕňa vybavenie objednávky, dodanie tovaru, prípadne následné reklamačné konanie, uplatnenie záruky či uplatnenie iných nárokov dotknute osoby, vymáhanie pohľadávok Mammon Trade s.r.o..

Právnym základom spracovania je uzavretá kúpna zmluva.

5.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje sú spracovávané z dôvodu vykonávaného zasielania informácií o novinkách, resp. zasielanie obchodných informácií všetkými spôsobmi s ponukou vlastných podobných produktov a služieb vrátane využitia možnosti zasielať obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami z titulu zákonnej výnimky podľa § 7 ods. 3 zákona čč. 480/2004 Zb. i niektorých službách informačnej spoločnosti vrátane zasielania prianí k narodeninám zákazníkom. Dotknutá osoba (Subjekt) berie na vedomie, že na tento účel dochádza k jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity). 

Právnym základom spracovania na tento účel je oprávnený záujem Mammon Trade s.r.o.

5.4. Priamy marketing na žiadosť – špeciálne ponuky

Pokiaľ o to dotknutá osoba (subjekt) požiada a dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, Mammon Trade s.r.o. a spoločnosti uvedené v článku 1 ako ďalší správcovia spracúvajú osobné údaje na účely vykonávania priameho marketingu v podobe zasielania informácií o novinkách, akciách Mammon Trade s.r.o. a iných vybraných informáciách. Tento účel zahŕňa zaradenie do databázy pre vykonávanie priameho marketingu na žiadosť dotknutej osoby (subjektu), zasielanie katalógov, newsletterov, narodeninových želaní, listov, letákov, resp. obchodných oznámení všetkými spôsobmi vrátane elektronických prostriedkov, a to s ponukou produktov Mammon Trade s.r.o. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na tento účel dochádza k segmentácii a profilovaniu (za účelom voľby relevantných oznámení je užívaný osobný údaj dotknutej osoby – napr. vek, predošlá aktivita (nákup, účasť na akciách)).

Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby (subjektu).

5.5. Užívateľský účet (registrácia)

Pokiaľ o to dotknutá osoba (subjekt) požiada, resp. ak vykoná registráciu, sú jeho osobné údaje spracované firmou Mammon Trade s.r.o. za účelom vedenia používateľského účtu. Pravidlá vedenia používateľského účtu sú uvedené tu. Účel zahŕňa históriu všetkých objednávok, zasielanie obchodných oznámení vrátane elektronických prostriedkov, funkciu zabudnutého košíka, funkciu predvyplneného košíku. Dotknutá osoba (subjekt) berie na vedomie, že na tento účel dochádza k jednoduchej segmentácii (za účelom voľby zaslania tlačeného katalógu podľa predchádzajúcej aktivity).

Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby(subjektu).

5.6. Zabudnutý košík

Ak dotknutá osoba (subjekt) vyplní e-mail, avšak z technických či iných dôvodov nedokončí objednávku, avšak vyplní svoj e-mail, je mu rozpracovaná objednávka zaslaná e-mailom na dokončenie.

Právnym základom je súhlas v podobe vyplnenia e-mailu.

5.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Ak dotknutá osoba (subjekt) položí prostredníctvom call centra alebo internetového formulára  otázku, potom Mammon Trade s.r.o. spracuje osobné údaje s cieľom vybavenia tejto otázky.

Právnym základom spracovania na tento účel je súhlas.

5.8. Ochrana práv Mammon Trade s.r.o.

Pokiaľ dôjde k spracovaniu z dôvodu niektorého z uvedených účelov, potom Mammon Trade s.r.o. zároveň spracováva potrebnú dokumentáciu na obranu proti nárokom dotknutej osoby (subjektu) alebo tretích osôb, na vymáhanie pohľadávok, na obranu pri kontrolných konaniach zo strany orgánu dohľadu, teda za účelom ochrany práv Mammon Trade s.r.o..

Právnym základom spracovania je oprávnený záujem Mammon Trade s.r.o.

6. Kategórie osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané vždy iba v nevyhnutnom rozsahu na daný účel.

6.1. Súťaže

Za účelom marketingových akcií sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje(meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), súťažný príspevok a údaj o účasti.  Pri výhercoch sa navyše spracováva: údaj o výhre, údaj o odovzdaní výhry a súťažné záznamy.

6.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Za účelom realizácie objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (adresa, krajina, telefón, e-mail), údaj o zakúpenom tovare vrátane ceny, údaj o reklamáciách a uplatnenia iných práv, údaj o úhrade, pohlavie a číslo zákazníka.

6.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Za účelom priameho marketingu vykonávaného voči zákazníkom sú osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, oslovenie, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) ( zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webe), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov – otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

6.4. Priamy marketing na žiadosť – špeciálne ponuky

Za účelom priameho marketingu na žiadosť sú osobné údaje spracovávané v nasledovnom rozsahu: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zakúpenom tovaru, údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti , údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov – otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

6.5. Užívateľský účet (registrácia)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu registračného formulára, povinnými údajmi sú: e-mail, meno, priezvisko, adresa, číslo popisné, mesto a PSČ; nepovinnými údajmi sú telefón, dátum narodenia, zákaznícke číslo, názov firmy, IČO a DIČ. Ďalej je spracovávaná história objednávok, údaje o aktivite dotknutej osoby (subjektu) (zákaznícke číslo, údaj o zakúpenom tovare, nákupné preferencie, údaj o reklamáciách a vratkách, údaj o veľkosti, údaj o cenovej kategórii nákupov, údaj o druhu nakupovaného tovaru, údaj o užívaní webu), ďalšie údaje (údaje zistené prostredníctvom cookies a podobných nástrojov – otváranie newsletterov, odhlásenie, preferencie, náhľady, záujem, nedokončené nákupy, aktivita na sociálnych sieťach, účasti v súťažiach, žiadosti o katalóg), údaje o zvolenom type platby a spôsobu doručenia.

6.6. Zabudnutý košík

Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, zadaný tovar (druh, katalógové číslo, cena, veľkosť, farba), ID objednávky, dátum vytvorenia obsahu košíka, zákaznícke číslo.

6.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Vaše osobné údaje sú spracovávané v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, otázka, e-mail, telefónne číslo, adresa. Pri call centre je nahrávka nahrávaná a uložená iba po dobu 14 dní, a to z dôvodu oprávneného záujmu Mammon Trade s.r.o. na skvalitňovanie svojich služieb.

6.8. Ochrana práv Mammon Trade s.r.o.

Za účelom ochrany práv Mammon Trade s.r.o. sú osobné údaje spracovávané v rozsahu potrebnej dokumentácie.

7. Doba spracovania

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na daný účel.

7.1. Marketingové akcie (súťaže)

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania marketingovej akcie, teda do odvolania súhlasu.

7.2. Plnenie zmluvy (objednávka)

Vaše osobné údaje sú spracovávané počas vybavenia objednávky, dodania tovaru a prípadne na účely reklamačného konania, ďalej po dobu, po ktorú môžu byť uplatnené nároky kupujúceho alebo predávajúceho, najdlhšie po dobu troch rokov, čo je doba počas ktorej môžu byť nároky uplatnené. Po uplynutí troch rokov budú uchované len daňové doklady a súvisiace dokumenty na základe právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o daniach z príjmov.

7.3. Priamy marketing vykonávaný voči zákazníkom

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem firmy Mammon Trade s.r.o., teda po dobu neurčitú, resp. do podania námietok proti priamemu marketingu zo strany dotknutej osoby (subjektu), na základe ktorých bude spracovanie ukončené.

7.4. Priamy marketing vykonávaný na žiadosť – špeciálne ponuky

Osobné údaje dotknutej osoby (subjektu) sú spracovávané do odvolania súhlasu zo strany dotknutej osoby (subjektu).

7.5. Užívateľský účet (registrácia)

Osobné údaje udelené pri registrácii sú spracovávané po dobu existencie užívateľského účtu, do jeho zrušenia podľa pravidiel uvedených tu.

7.6. Zabudnutý košík

Údaje budú uchované iba po dobu dvoch týždňov, resp. do odvolania súhlasu.

7.7. Otázky (call centrum, internetový formulár)

Za týmto účelom, pre nadviazanie komunikácie a riadne vybavenie dopytu budú osobné údaje uchované najdlhšie po dobu dvoch mesiacov, resp. do odvolania súhlasu.

7.8. Ochrana práv Mammon Trade s.r.o.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a oprávnených záujmov Mammon Trade s.r.o. Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracovávané po dobu, po ktorú môže byť prevedená kontrola orgánov dozoru, teda po dobu troch rokov.

8. Odvolanie súhlasu

Súhlas, ktorý subjekt spoločnosti Mammon Trade s.r.o. udelil, môže kedykoľvek odvolať na e-maile: info@outletstore.sk, v odkaze tu alebo na adrese: Mammon Trade s.r.o. 900, 925 84 Vlčany. Príjem obchodných oznámení je možno tiež vylúčiť v každom jednotlivom „newsletteru“.

Pokiaľ dôjde k odvolaniu súhlasu u spracovania, ktoré vykonáva viac správcov vedľa seba, je dotknutá osoba (subjekt) oprávnená súhlas odvolať voči každému prevádzkovateľovi (správcovi)zvlášť na kontaktných údajoch každého prevádzkovateľa (správcu) alebo voči všetkým prevádzkovateľom (správcom) na kontaktných údajoch ktoréhokoľvek prevádzkovateľa (správcu). Obdobne môže dotknutá osoba (subjekt) postupovať aj  pri uplatnení iných práv, námietok či žiadostí. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na prípadné uzavretie zmluvy medzi Mammon Trade s.r.o. a Vami. Údaje však nie ste povinný poskytnúť. Ak ich však neposkytnete, Mammon Trade s.r.o. Vám nebude môcť poskytnúť maximálny rozsah svojich služieb.

9. Príjemcovia a spracovatelia

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám. Mammon Trade s.r.o. na spracovanie osobných údajov užíva sprostredkovateľa (spracovateľa) v podobe nasledujúcich dodávateľov: marketingovej spoločnosti, účtovnejspoločnosti, audítorskej spoločnosti, spoločnosti poskytujúcej právne služby, spoločnosti zaoberajúcej sa personalistikou a vzdelávaním, spoločnosti poskytujúcej IT služby, spoločnosti zaoberajúcej sa internetovým marketingom, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom, predajom a servisom marketingových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom a implementáciou podnikových systémov, spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom webových a mobilných aplikácií a spoločnosti poskytujúcej softvér licenciu pre online komunikáciu.

10. Uplatnenie námietok, sťažností a žiadostí o ukončenie spracovania

Žiadosti, námietky a sťažnosti dotknutej osoby (subjektu) ohľadne spracovania jej osobných údajov môže dotknutá osoba (subjekt) uplatniť na e-maile: info@outletstore.sk, v odkaze tu alebo na adrese: Mammon Trade s.r.o. 900, 925 84 Vlčany

Dotknutá osoba (subjekt) má právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Orgánom dozoru pre spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika https://dataprotection.gov.sk/uoou/

11. Cookies

Mammon Trade s.r.o. používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti cookies.

Cookies sú malé textové súbory umiestnené do počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet. 

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie práce s cookies. Pre vypnutie je potrebné sa pozrieť do nápovedy k prehliadaču a postupovať podľa pokynov v pomocníkovi.

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje prostredníctvom nastavenia prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Dotknutá osoba (subjekt) môže prehliadač nastaviť tak, aby ho informoval o prijatí cookies a môže sa rozhodnúť, či použitie cookies potvrdí alebo nie.

V nastavení prehliadača môže dotknutá osoba (subjekt) cookies zakázať. Ak dotknutá osoba (subjekt) cookies zakáže, je možné, že nebude môcť využiť všetky funkcie svojho internetového prehliadača a internetových stránok.

Cookies, ktoré sú už uložené, môže dotknutá osoba (subjekt) priebežne mazať zo svojho počítača.

Podrobné informácie o možnosti vymazať cookies, zakázať ich alebo ich priebežne blokovať nájde dotknutá osoba (subjekt) v návode na použitie svojho prehliadača.Viac informácií o cookies a spôsobe vypnutia nájde dotknutá osoba (subjekt) tiež tu:  https://outletstore.sk/zasad-pre-ochranu-sukromia-a-pouzivania-suborov-cookies/

12. Poučenie o právach subjektu 

Právo na prístup. Transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutej osobe (subjektu) stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. O spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky oznámenia o spracovaní.

Prevádzkovateľ (správca) dotknutej osobe (subjektu) informácie poskytne písomne ​​alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

Prevádzkovateľ (správca) neodmietne vyhovieť žiadosti dotknute osoby(subjektu)  pri výkone práv dotknute osoby (subjektu) (najmä práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby (subjektu), na ktorý sa príslušné údaje vzťahujú.

Dotknutá osoba (Subjekt) má právo na to, aby mu prevádzkovateľ (správca) poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ (Správca) bude dotknutú osobu (subjekt) o akomkoľvek takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak dotknutá osoba (subjekt) žiadosť podala v elektronickej forme, poskytnú sa jej informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak nepožaduje iný spôsob.

Ak prevádzkovateľ (správca) neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba (subjekt) požiadala, informuje dotknutú osobu (subjekt) bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a o možnosti žiadať o súdnu ochranu.

Zodpovedná osoba informuje dotknutú osobu (subjekt), že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže prevádzkovateľ (správca) buď:

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Zjavnú  nedôvodnosť alebo nevhodnosť žiadosti dokladá prevádzkovateľ (správca).

Pokiaľ má prevádzkovateľ (správca) dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby (subjektu).

Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe (subjektu) poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracovaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

Dotknutá osoba (subjekt) má právo získať od prevádzkovateľa (správcu) potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa (správcu) opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby (subjektu) alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby (subjektu);

h) skutočnosť, že dochádza k aizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu (subjekt).

Právo na opravu

Dotknutá osoba (Subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“),

Dotknutá osoba (subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby (subjektu) týkajú, a prevádzkovateľ (správca) má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) dotknutá osoba (subjekt) odvolá súhlas, na základe ktorého boli spracovávané údaje, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;

c) dotknutá osoba (subjekt) vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „práva namietať“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;

d) osobné údaje boli spracované nezákonne; 

e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorý sa na správcu vzťahuje;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, u ktorej musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba (subjekt) má právo na to, aby prevádzkovateľ (správca) obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ (správca) mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba (subjekt) odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ (správca) už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba (subjekt) ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

d) ak dotknutá osoba (subjekt) vzniesla námietku proti spracovaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby (subjektu).

Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaniu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Prevádzkovateľ (správca) oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenia osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ (správca) bude dotknutú osobu (subjekt) informovať o týchto príjemcoch, ak to bude požadovať.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba (subjekt) má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytol prevádzkovateľovi (správcovi), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi (správcovi), bez toho aby tomu prevádzkovateľ (správca), ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil.

Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie má dotknutá osoba (subjekt) právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Ak vznesie dotknutá osoba (subjekt) námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Dotknutá osoba (subjekt) má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na aizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.

13. Definícia

Pojmy uvedené v tomto dokumente majú význam, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným definíciám:

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo identifikovateľnej dotknutej osoby. Dotknutá osoba (subjekt) sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno dotknutú osobu(subjekt)priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.

Dotknutou osobou(subjektom) je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané podľa týchto podmienok.

Zvláštnou kategóriou osobných údajov údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, o členstve v odboroch, o náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby. Prevádzkovateľ (správca) nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracovávané.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to aizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií na ich okamžité alebo neskoršie spracovanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracovania osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších spracovania.

Prevádzkovateľom (správcom) je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň. Spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ (správca) splnomocniť alebo poveriť sprostredkovateľa (spracovateľa).

Účelom spracovania rozumieme dôvod, prečo prevádzkovateľ (správca) osobné údaje spracúva.

Rozsahom rozumieme konkrétne osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie, napríklad meno a priezvisko.

Sprostredkovateľom (spracovateľom) je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (správcu).

Znenie tohto dokumentu je účinné od 01.10.2019.

15% ZĽAVA NA PRVÝ NÁKUP

Prihláste sa k odberu newslettera a získajte zľavový kupón -15% na celý nákup na našom e-shope.

Zaškrtnutím súhlasíte so zasielaním špeciálnych noviniek podľa podmienok Ochrany osobných údajov

X